1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180       CUSTOM SWESUB regler 2012
       Gäller från 2012-07-01

       (Available in English after the Swedish text.)


       INTRODUKTION
       För att säkerställa hög kvalitet på CUSTOM.SWESUB releaser och
       framför allt kvalitén på den svenska undertexten, har dessa 
       regler framtagits i samråd mellan de CUSTOM SWESUB-grupper som
       är aktiva för närvarande, aTerFalleT och Hemulen. Syftet med de
       specifika reglerna för undertexten är att förhindra att så
       kallade Google-översättningar används. Det krävs många dagars
       arbete för att skapa en bra undertext till en film.


       GENERELLT
       1.0 CUSTOM SWESUB releaser måste preas senast 10 dagar före
           svenskt retaildatum för filmen.
       1.1 Endast scenereleaser tillåts som källor.
       1.2 Tillåtna källor: R5, DVDSCR, DVDR, x264, Bluray, HDDVD.
           HDTV-x264 får användas som källa för TV-DVDR, men endast
           som iNTERNAL release. Ej tillåtna källor: XviD, TS, CAM.
       1.3 Källreleasen måste uppges i NFO filen.
       1.4 Namn på den svenska översättaren, samt att texten är custom
           ska anges i NFO filen.
       1.5 Användning av andra gruppers översättningar utan tillåtelse,
           är förbjudet. Användning av texter hämtade på undertextsidor
           är tillåtet.


       DVDR
       2.0 Videoformatet NTSC/PAL ska anges i NFO filen.
           Frivilligt i release-namnet.
       2.1 Releasen ska taggas korrekt med CUSTOM.SWESUB, LiMiTED, osv.
       2.2 Originalmenyer eller custommenyer ska finnas på samtliga
           releaser. Retailstrukturen ska i största möjliga mån behållas
           intakt. Releaser ska följa standarden för DVD-Video.
       2.3 Om källan har engelsk undertext så ska den alltid inkluderas.
           Övriga undertexter från källan är frivilliga att inkludera.
       2.4 I övrigt ska THE 2011 DVDR RELEASING STANDARDS följas, med
           undantag för 1.1. Storleken får understiga 4,33 GB så länge
           video bitraten är minst 3000 kbit/s.


       REGLER FÖR UNDERTEXTEN
       3.0 Max två rader/insättning.
       3.1 Överlappningar är förbjudna.
       3.2 Texten ska vara rättstavningskontrollerad.
       3.3 Antal tecken per rad får inte överstiga 45 och bör ligga
           på max 40 tecken.
       3.4 Undertexten ska synas tydligt på TV-skärm och får inte gå
           utanför skärmens kant. Typsnittet Microsoft Sans Serif,
           stl. 20, fetstil, med svart ytterkant rekommenderas.
           Vit färg på texten.
       3.5 Översättningen måste återge det budskap som originalverket
           eftersträvar. Innehållet i undertexten bör inte motsäga
           dialog eller bild (exempelvis kroppsspråk). Målspråkets
           stil bör motsvara källspråkets stil.
       3.6 Tidkodningen måste följa talrytmen, med hänsyn till klipp
           och ljudövergångar.
       3.7 Mängden text per insättning måste stämma överens med en
           normal tittares läshastighet. För att uppnå detta behöver
           man oftast komprimera dialogen och hålla undertexten kort
           och koncis. En normal tittare utan några läs- eller
           hörselproblem, hinner uppfatta 15 tecken i sekunden, om
           denne samtidigt ska hinna följa vad som händer i bild.
           Därför får den minimala visningstiden inte understiga
           nedanstående regler:

               8 tecken minst 1.4 sekunder
            9-15 tecken minst 1.7 sekunder
           16-40 tecken minst 2.0 sekunder
           41-60 tecken minst 3.2 sekunder
           61-80 tecken minst 3.7 sekunder

           Avvikelser med +/- 100 millisekunder är tillåtna för
           ovanstående tider. Självklart finns det undantag som gör
           att man måste gå utanför den här regeln, men antal
           tillåtna fel/undantag för den minimala visningstiden
           får inte överstiga 5 % av det totala antalet insättningar
           i undertexten.

           Maxtiden styrs inte genom regler men bör hållas till
           max 10 sekunder.


     ____________________________________________________________________       The CUSTOM SWESUB rules 2012
       Effective Date July 1


       INTRODUCTION
       To ensure high quality CUSTOM.SWESUB releases and especially
       high quality Swedish subtitles, the following rules have been
       developed by those CUSTOM SWESUB groups which are active at
       present, aTerFalleT and Hemulen. The purpose of the specific
       rules for a text are to prevent so-called Google translations.
       It takes many days to create accurate subtitles for a film.


       GENERAL
       1.0 Pre of CUSTOM SWESUB must take place at least 10 days
           before the Swedish retail date for the film.
       1.1 Only scene releases are permitted to be used as sources.
       1.2 Permitted sources: R5, DVDSCR, retail, x264, Blu-ray, HDDVD.
           HDTV x264 may be used as source for TV DVDR,
           but only as iNTERNAL release.
           Prohibited sources: XviD, TS, CAM.
       1.3 The name of the source must be provided in the NFO file.
       1.4 The name of the Swedish translator, and that the text is
           custom must be specified in the NFO file.
       1.5 Use of other groups' translations without permission,
           is prohibited.
           Use of texts downloaded from subtitle pages is allowed.


       DVDR
       2.0 The video standard NTSC/PAL must be indicated in the
           NFO file. In the release name it's optional.
       2.1 The appropriate directory tags must be used CUSTOM.SWESUB,
           LiMiTED, STV etc.
       2.2 Original menus or custom menus must be included.
           The DVD structure should as far as possible remain intact.
           Releases must follow the DVD-Video standard.
       2.3 If the source has English subtitles they must always be
           included. Other subtitles are optional to include.
       2.4 In other respects, THE 2011 DVDR RELEASING STANDARDS must
           be followed, except for 1.1. Release size less than
           4.33 GB is allowed as long as the minimum average video
           bitrate is over 3,000 kbit/s.


       RULES APPLICABLE TO THE SWEDISH SUBTITLES
       3.0 No more than two lines.
       3.1 Overlapping is prohibited.
       3.2 The text must be spell checked.
       3.3 Number of characters per line may not exceed 45 and
           should stay at a maximum of 40 characters.
       3.4 The text must be clear on the TV screen and not go beyond
           the screen edge. The font Microsoft Sans Serif, size 20,
           bold, black outline border is recommended.
           The text colour should be white.
       3.5 The translation must reproduce the message conveyed in 
           the original work. The subtitle content should not
           contradict the dialogue or image (e.g. body language).
           The style of the target language should be equivalent
           to the style of the source language.
       3.6 The cueing of subtitles must follow the speech rhythm,
           taking cuts and sound bridges into consideration.
       3.7 The amount of text in the subtitle must be consistent
           with the viewers' reading speed. Achieving this usually
           requires compressing of the dialogue thus keeping the
           text short and concise. A normal viewer, without reading
           or hearing problems, reads 15 characters per second.
           The viewer must be given enough time to perceive both
           image, sound and subtitle.
           Hence the minimum duration allowed is:

               8 characters at least 1.4 seconds
            9-15 characters at least 1.7 seconds
           16-40 characters at least 2.0 seconds
           41-60 characters at least 3.2 seconds
           61-80 characters at least 3.7 seconds

           Deviations of +/- 100 milliseconds are allowed.
           Of course there are exceptions that make it necessary
           to go beyond these rules, but the number of allowable
           errors/exceptions for the duration should not exceed 5%
           of total deposits in the text.

           The maximum time is not governed by rules
           but should be kept at a maximum of 10 seconds.